לשיחה ישירה עם החשבונאים

tal

חברה בע"מ

בחברה בע"מ צריך להיות כלולות הנושאים הבאים בתקנון:

שם החברה, הון ומניות, חובות וזכויות בעלי המניות, ודרך ניהול החברה.

המילה "בעירבון מוגבל" שבעלי במניות בחסרה יהיו ערבים לחובות החברה במצב של קריסה כלכלית עד גובהה ההון של המניות שלהם שלא נפרעו.

במצבים מסויימים ניתן לחייב את בעלי החברה עפ"י שהחברה היא בערבון מוגבל  אם יתגלה שנלקחו סיכונים אשר לא מתקבלים על הדעת בעולם העסקים להשיב חובות.